-->

Global Karen Baptist Fellowship

AWK ONLINE KAREN RADIO

တဿ္ဘွီခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္တဿ္ဖံးတဿ္မၯ

Home » » မါရီဘါဇဢ္အတဿ္ထံဢ္တဿ္ပာ္သးဘဢ္ဃး KNU ဒီးသ့စ့ဢ္ပဒိဢ္တဿ္ထံဢ္လိာ္ပတုာ္တဿ္ခးကဒီးအသီတ ဘ်ီအဂ့ဿ္

မါရီဘါဇဢ္အတဿ္ထံဢ္တဿ္ပာ္သးဘဢ္ဃး KNU ဒီးသ့စ့ဢ္ပဒိဢ္တဿ္ထံဢ္လိာ္ပတုာ္တဿ္ခးကဒီးအသီတ ဘ်ီအဂ့ဿ္

| 0 ဟ့ဢ္ခီဢ္မဲလီဿ္
http://thawthikho.blogspot.com/2012/02/knu.html

No comments :

Post a Comment

 
ယသန့အဂၯတဖဢ္ : ဖံဖံအဲမဢ္မုဢ္ရံး | ကညီအဲးထံဢ္ကရူဿ္ |
ပွာ္ယဲၯသန့တဘ့ဢ္အံၯဘဢ္တဿ္ဒုးအိဢ္ထီဢ္အီၯလဿ စီၯကြဲၯကညီ ဖဲ ၁၂-၀၈-၂၀၁၀- All Rights Reserved
Karen Font: Zwekabin Font
ကုၯဒ့ဖ်းခိဢ္လီအဖိမုဢ္: နီဿ္မုဿ္ယဲၯဖဲ